PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (113-132)
Centrum Antyterrorystyczne ABW jako narzędzie w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Centrum Antyterrorystyczne ABW to jedno z najważniejszych narzędzi państwa polskiego w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych. Istotą jego funkcjonowania jest koordynacja procesu wymiany informacji pomiędzy podmiotami systemu ochrony antyterrorystycznej RP. Dzięki pracy tej jednostki możliwy jest swobodny przepływ informacji pomiędzy służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo państwa a innymi instytucjami. Bierze ona również udział we wspomaganiu procesów decyzyjnych w przypadkach realnego zagrożenia. Charakterystyka Centrum, historia jego powstania, specyfika, przeznaczenie oraz prowadzona współpraca krajowa i międzynarodowa przedstawiona została w niniejszym opracowaniu na tle systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w Polsce oraz udziału służb specjalnych RP w tym systemie – z podkreśleniem wiodącej roli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J. (2014). Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa.
 
2.
Encyklopedia szpiegostwa (1995). PWN. Warszawa.
 
3.
Hołyst B. (2009). Terroryzm, t. 2. LexisNexis. Warszawa.
 
4.
Makarski A. (2010). Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowani., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2/10. ABW. Warszawa.
 
5.
Obuchowicz M. (2014). Pięć lat funkcjonowania Centrum Antyterrorystycznego ABW (2008−2013). „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 10/14. ABW. Warszawa.
 
6.
Olszewski R. (2005). Bezpieczeństwo współczesnego świata. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń.
 
7.
Piątek Z., Letkiewicz A. (red.), (2010). Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa – zewnętrznego kraju Unii Europejskiej. Szczytno.
 
8.
Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2009 r. ABW. Warszawa 2010.
 
9.
Wierzbowski M. (2006). Prawo administracyjne. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa.
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).
 
12.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).
 
13.
Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. 2008 nr 69 poz. 622).