PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (119-130)
Cyberprzemoc – nowe zagrożenie cywilizacyjne wśród dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem technologii pojawiły się zupełnie nowe czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Najbardziej istotnym czynnikiem, ze względu na szeroką skalę dostępności, zasobność w informacje i interaktywność jest właśnie Internet2. I choć stwarza on wiele możliwości, należy pamiętać również o tym, że jak każde nowe zjawisko cywilizacyjne - Internet obok korzyści, niesie również wiele zagrożeń i to szczególnie dla młodego pokolenia, które podatne jest na nowinki technologiczne. Niezmiernie ważne jest zatem, jak twierdzi C. Guerreschi, „by wraz z nabywaniem kompetencji technicznych równocześnie rozwijała się umiejętność odpowiedzialnego korzystania z sieci. Ile z jednej strony jest oczywiste, że rozwój Internetu wniósł wiele pozytywnych aspektów dla życia poszczególnych jednostek, o tyle warto być świadomym, jakie zagrożenia mogą rodzić się w związku z posługiwaniem się nim”3. W niniejszym artykule autor prezentuje istotę, rodzaje i metody cyberprzemocy, jak również charakterystykę sprawców tego rodzaju przestępstwa i skalę zjawiska
 
REFERENCJE (14)
1.
M. Gołębowska, Media zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania młodego pokolenia, [w:] Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy, (red.) T. Sołtysiak, A. Nowakowska, Bydgoszcz 2010.
 
2.
C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2005.
 
3.
J. Podlewska, Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
4.
B. Belsey, Cyberbullying, Retrieved February 2008, www.cyberbullying.ca/pdf/.
 
5.
D. Olwens, A critical analysis and some import ant issues, [w:] J. Juvanen, S. Graham (red.), Peer harassment in school, New York: Guilford Press, 2001.
 
6.
A. Nowakowska, Cyberprzemoc – przyczyny i konsekwencje użytkowania przez młodzież masowych form komunikowania się, [w:] Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy (red.) T. Sołtysiak, A. Nowakowska, Bydgoszcz 2010.
 
7.
D. Olweus, Bullyingatschool. What we know and what we can do, Oxford: Blackwell, 1993.
 
8.
R. M. Kowalski, S. P. Limber, P. W. Agatson, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, WUJ, 2010.
 
9.
Ł. Wojtasik, Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, [w:] Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa 2009, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
10.
M. Walrave, W. Heirman, Skutki cyberbullyingu – oskarżenie, czy obrona technologii?, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
11.
Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki, Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
12.
N. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress, 2006, [w:] R. M. Kowalski, S. P. Limber, P. W. Agatson, Cyberprzemoc wśród dzieci I młodzieży, WUJ, 2010.
 
13.
Słownik terminologii prawniczej Balck’s Law Dictionary, 2004.
 
14.
„Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne” badanie sporządzone przez Gemius S.A. dla Fundacji Dzieci Niczyje, 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top