PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (105-126)
Istotne uwarunkowania Bezpieczeństwa Narodowego Polski
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polska, jako aktywny członek Trójkąta Wyszehradzkiego funkcjonuje w określonych uwarunkowaniach i zagrożeniach w skali globalnej, kontynentalnej lub wewnątrzpaństwowej. W artykule opisano kwestie, które warunkują określone postrzeganie zagrożeń. W szczególności, omówiono uwarunkowania geopolityczne, geoekonomiczne oraz powodowane interesem narodowym, interesami życiowymi oraz polską racją stanu. W kategoriach czynników geopolitycznych i geoekonomicznych lokalizacja Polski odgrywa kluczową rolę. Najważniejsze tego aspekty to fakt, że Polska łączy Wschód i Zachód Europy, znajdując się w strefie buforowej między Niemcami a Rosją. W związku z powyższym powinna się ona skoncentrować na wzmacnianiu swojego bezpieczeństwa militarnego, dając preferencje bezpieczeństwu narodowemu, aby móc sprostać tak wewnętrznym, jak i koalicyjnym potrzebom. Trójkąt Wyszehradzki umożliwia utrzymywanie relacji pozwalających na koordynację w kwestiach politycznych, gospodarczych, wojskowych oraz działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i europejskiego środowiska i informacyjnego. Jaki jest obecnie polski interes narodowy? Czy istnieje możliwość promowania i ochrony interesów narodowych w dobie globalizacji – szczególnie mając na uwadze, że jesteśmy już w dużej mierze „zglobalizowani”?
 
REFERENCJE (40)
1.
Antoszewski A.(1997). Leksykon Politologii, Wrocław.
 
2.
Balcerowicz. L.Trzecia fala. Czy globalizacja zagraża interesom państwa narodowego? „Tygodnik Powszechny”, 17/2005, 2005-04-24, http://tygodnik2003-2007.onet...., 8797, 1224987,1,tematy.html.
 
3.
Brzeziński Z.(1988), Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, „Aneks”, Warszawa.
 
4.
Brzeziński Z.(1990), Plan gry. USA– ZSRR, Warszawa.
 
5.
Ciupiński A., Malak K. (red.)(2004), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa.
 
6.
Clausewitz C.(1995), O wojnie, Lublin.
 
7.
Gombrowicz W.(1986), Dzienniki 1953–1956, t. 7, s. 19, Kraków.
 
8.
Gryz T. (2008), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich ,Toruń.
 
9.
Haliżak E. (1995), Geoekonomika – nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego Polski w: Filozofia – Polityka – Stosunki Międzynarodowe. Księga.
 
10.
Jubileuszowa na 70-lecie prof. Leszka Kasprzyka, Warszawa.
 
11.
Jakubczak R., Kręcikij J., Szeremietiew R., Buczyński J., Koziński M., (2005).
 
12.
Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, Strategium Słupsk.
 
13.
Jakubczak R., Marczak J.(2008), Gąsiorek K., Jakubczak W., Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa.
 
14.
Kitler W.( 2002), Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, rozprawa habilitacyjna, Zeszyty Naukowe AON, dodatek, Warszawa.
 
15.
Koziński M. (red.) (2008), O bezpieczeństwie narodowym w Polsce, Strategium, Słupsk.
 
16.
Kukułka J., Zięba r. (red.) (1992), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa.
 
17.
Kuźniar R., (red.) (1994), Między polityką a strategią, Warszawa.
 
18.
Liberska B., (red.) (2002), Globalizacja – mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 
19.
Luttwak E. (1990), From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict,.
 
20.
Grammar of Commerce, „The National Interest”, Summer.
 
21.
Luttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław.
 
22.
Makowski W.( 1939), Nauka o państwie, Warszawa.
 
23.
Morawski W.( 2003), Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa.
 
24.
Norwid C. K. (1993), Myśli o Polsce i Polakach, Warszawa.
 
25.
Nowa Encyklopedia PWN (1997), t. 4, s. 396, Warszawa.
 
26.
Osmańczyk E.(1975), Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa.
 
27.
Pawlak W., Polska racja stanu, 28.09.2007, http://waldemarpawlak.blog.one.... html.
 
28.
Pokruszyński W.(2009), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
29.
Pokruszyński W.(2012), Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, Wyższa Szkoła.
 
30.
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
31.
Pokruszyński W.(2009), Współczesne Bezpieczeństwo Narodowe, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
32.
Pokruszyński W.(2010), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
33.
Porter M.(1990), The Competitive Advantage of Nations, London.
 
34.
Sadowski Z.(2005), Transformacja i Rozwój – wybór prac, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 
35.
Sienkiewicz P. (red.) (1996), Wystarczalność ekonomiczna, Bellona, Warszawa.
 
36.
Skrzyp J., Lach Z. (2008), Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, AON (WKO), Warszawa.
 
37.
Stefanowicz J.(1996), Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość, IS PAN, Warszawa.
 
38.
Sun Tzu,(1994) Sztuka wojny, Warszawa.
 
39.
Targowski A.( 2000), Dronicz S. (red.), Wizja Polski, Warszawa.
 
40.
Znaniecki F.(1986), Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top