PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (104-115)
Izomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Główną cechą wyróżniającą socjologicznych teorii neoinstytucjonalizmu jest akcent na konieczności uwzględnienia społecznych i historycznych uwarunkowań wszelkich zmian zachodzących w organizacjach i instytucjach. Obecnie uwarunkowania technologiczne sprzyjają zmianom instytucjonalnym w zakresie komunikacyjnym i informacyjnym. Zmiany przy tym zyskują charakter izomorficzny, w warunkach niepewności oraz szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, szczególnie sieci społecznościowych organizacje w dużym stopniu naśladują sposoby komunikacji, metody kontaktu z otoczeniem i strategie wizerunkowe innych podobnych organizacji w Internecie, co można zaobserwować w różnych postaciach na stronach domowych oraz profilach w popularnych serwisach sieciowych. Zatem zasada mimetycznego izomorfizmu po prawie trzydziestoletnim okresie krytycznego zderzania z praktyką i nowych uwarunkowaniami pozostaje aktualna.
 
REFERENCJE (19)
1.
Balasiewicz, A. (2013). Zachowania ludzi w organizacji jako wyznaczniki potrzeb komunikacyjnych. „Journal of Modern Science”, Tom 2/17/2013.
 
2.
Barbachowska, B. (2013). Rola informacji w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych. „Journal of Modern Science”, Tom 2/17/2013.
 
3.
Brinton M. C., Nee V. (2001). The New Institutionalism in Sociology. Stanford University Press.
 
4.
Brodski I. (1996). Mowa na stadionie, [w:] I. Brodski. Pochwała nudy. Kraków: Znak.
 
5.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesemi społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
6.
DiMaggio P. J., Powell W. W. (2006). Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne. Wyb. i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy.
 
7.
Szacki, Marek Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. „American Sociological Review”, Vol. 48, Issue 2.115.
 
9.
Han, Shin-Kap. (1994). Mimetic Isomorphism and Its Effect on the Audit Services Market. „Social Forces”, Vol. 73, Issue 2. P.
 
10.
Kestutis, T. (2013). Adult social development in modern society. „Journal of Modern Science”. Tom 3/18/2013.
 
11.
Mendez, R. C. (2012). Leadership by Resentment: From ‘Ressentiment’ to Redemption. Edward Elgar Publishing.
 
12.
Meyer, J. W., Rowan B. (2006). Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia, [w:] Współczesne teorie socjologiczne. Wyb. i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Meyer, J. W., Rowan B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. „ American Journal of Sociology”, Vol. 83.
 
14.
Miś, Ł., Szepski, M. (2012). Strony internetowe ośrodków pomocy społecznej jako narzędzie komunikacji między instytucją a klientem. Pozyskano z: http://www.szepski.pl/publikac....
 
15.
Nasierowski, W. (2009). Współczesne trendy w teoriach administracji i zarządzania: ich uwarunkowania i konsekwencje. „Journal of Modern Science”, Tom 1/6/2009.
 
16.
Szepski, M., Łachwa, A., Grzyb, M. (2010). Kliknijmy do gminy – ocena serwisów internetowych urzędów gmin. Pozyskano z: http://www.szepski.pl/publikac....
 
17.
Szepski, M. (2009). Analiza stron WWW przez pryzmat wybranych teorii komunikacji. Pozyskano z: http://www.szepski.pl/publikac....
 
18.
Tittenbrun, J. (2013). Max Weber’s Economic Sociology. “Journal of Modern Science”. Tom 3/18/2013.
 
19.
Taleb, N. N. (2008). Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. Random House LLC.