PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-234)
Komitet Regionów. Udział samorządów terytorialnych poprzez agendy unijne w procesie integracji europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po II wojnie światowej, celem wyeliminowania przyczyn konfliktów, powołano do życia trzy wspólnoty europejskie. Już w traktatach założycielskich występują pierwsze elementy polityki regionalnej, która na dobre rozwinęła się dopiero na przełomie lat 60. i 70. Wprowadzono nowe programy finansujące działania regionalne lub dostosowano na potrzeby polityki regionalnej programy już istniejące. Przełomem jednak w tej jednej z najmłodszych polityk było wprowadzenie jej do jednolitego Aktu Europejskiego i do Traktatu z Maastricht. W konsekwencji, w 1994 r. do życia powołano Komitet Regionów. Jest to organ doradczy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady. Komitet Regionów został wyposażony w solidne podstawy prawne, w tym w regulamin wewnętrzny oraz w odpowiednie organy. Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest wypracowywanie opinii, rezolucji oraz raportów, dotyczących problematyki związanej z regionami czy samorządami terytorialnymi. Komitet Regionów jest to platforma dyskusji nad istotnymi kwestiami regionalnymi. Dzięki działalności KR inne organy, jak np. Komisja Europejska, mogą podejmować bardziej skuteczne działania.
 
REFERENCJE (14)
1.
Barcik, J., Wentkowska, A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Warszawa.
 
2.
Barcz, J., Górka, M.(2009). System instytucjonalny Unii Europejskiej, t. III. Warszawa.
 
3.
Bielecka, M. (2007). Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska. Warszawa.
 
4.
Doliwa-Klepacki ,Z.M. (2005). Integracja Europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy. Białystok.
 
5.
Grewiński, M. (2001). Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej. Warszawa.
 
6.
Kienzler, I.(2003).Wspólna polityka regionalna. W: Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa, s. 134-135.
 
7.
Naruszewicz, S. (2004). Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 
8.
Seidel, B., Weidenfels, W., Wessels, W. (1966). Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice, s. 266.
 
9.
Sitek, M. (2010). Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów.
 
10.
Sitek, M. (1998). Polityka regionalna Unii Europejskiej – jej geneza, rozwój i podstawy prawne. W: Region europejski a polskie województwo. Toruń.
 
11.
Sitek, M. (2011). Samorządy lokalne w świetle polityki regionalne Unii Europejskiej. W: B. Sitek, D. Barańska, K. Naumowicz (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, Olsztyn.
 
12.
Europejska Karta Samorządu Regionalnego, [dostęp: 2015-07-27], dostępny Online: www. karpacki.pl/pliki/eksr200804124345.doc [2011-04-21].
 
13.
Polski tekst Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, [dostęp: 2015-07-27], dostępny Online: http://www.hfhrpol.waw.pl/plik....
 
14.
Regulamin wewnętrzny KR, [dostęp: 2015-07-27], dostępny Online: http://cor.europa.eu/en/docume....
 
Journals System - logo
Scroll to top