PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (237-255)
Monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunków rolniczych i leśnych z wykorzystaniem systemu ELA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonych badań było przedstawienie możliwości wykorzystania systemu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) jako narzędzia służącego do monitorowania zawodowych losów absolwentów kierunków rolniczych i leśnych. Do jego realizacji wykorzystaną hierarchiczną metodę aglomeracyjną. Grupowania kierunków dokonano na podstawie trzech wskaźników: (1) średniego czasu (w miesiącach) poszukiwania pracy etatowej, w pierwszym roku po otrzymaniu dyplomu, przez absolwentów studiów stacjonarnych bez doświadczenia pracy przed otrzymaniem dyplomu; (2) względnego wskaźnika bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po otrzymaniu dyplomu, wśród absolwentów studiów stacjonarnych bez doświadczenia pracy przed otrzymaniem dyplomu; (3) względnego wskaźnika zarobków absolwentów w pierwszym roku po otrzymaniu dyplomu, wśród absolwentów studiów stacjonarnych bez doświadczenia pracy przed otrzymaniem dyplomu. Efektem przeprowadzonej analizy skupień było wyodrębnienie siedmiu grup kierunków rolniczych i leśnych różniących się sytuacją zawodową swoich absolwentów. W pierwszym roku po otrzymaniu dyplomu, w lepszej sytuacji zawodowej byli absolwenci kierunków rolniczych i leśnych, którzy ukończyli uczelnie przyrodnicze/rolnicze niż uczelnie innego typu.
 
REFERENCJE (17)
1.
Beadle, S., Vale, P., Mannsberger-Nindl, S., Hannah, A., Zaidi, A., Abdallah, C., Kottmann, A. (2020). Mapping the state of graduate tracking policies and practices in the EU Member States and EEA countries. Final report, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
 
2.
Berbeka, J. (2006). The standard of living of the population and economic growth in the countries of the European Union, Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
3.
Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J., Styczeń, M., Zając, T. (2014). Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Edukacja, 3(128), 5–21.
 
4.
ELA. https://ela.nauka.gov.pl/pl (dostęp: 07.09.2022).
 
5.
Gajderowicz, T., Grotkowska, G., Winceniak, L. (2012). Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, Ekonomista, 5, 577-603.
 
6.
GUS. Wykształcenie wyższe rolnicze. https://stat.gov.pl/metainform... (dostęp: 07.09.2022).
 
7.
Gülağız, F.K., Şahin, S. (2017). Comparison of Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Algorithms, International Journal of Computer Engineering and Information Technology, 9(1), 6-14.
 
8.
Jasiński, M., Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Zając, T., Żółtak, M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of hi – gher education graduates in Poland, Edukacja, 4(143), 17–30.
 
9.
Kacperska, E., Łukasiewicz, K., Pietrzak, P. (2021). Use of Renewable Energy Sources in the European Union and the Visegrad Group Countries—Results of Cluster Analysis, Energies, 14(18), 5680.
 
10.
Kukuła K. (2012) Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 1(13), 5–16.
 
11.
Miyamoto, S. (2012). An Overview of Hierarchical and Non-hierarchical Algorithms of Clustering for Semi-supervised Classification. W: Torra, V., Narukawa, Y., López, B., Villaret, M (red.), Modeling Decisions for Artificial Intelligence (s. 1-10), Springer, Berlin.
 
12.
Pietrzak, P., Gołaś, M. (2018). Strategie uczelni publicznych w Polsce: istota i uwarunkowania, Wydawnictwo Szkoły Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 
13.
Pietrzak, P. (2020). Evaluation of the economic situation of graduates of agricultural studies in Poland with the use of ELA – the innovative solution for knowledge management. W: J. Paliszkiewicz (red.), Management and Information Technology: New Challenges (s. 203-216), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 
14.
Rocki, M. (2017). Analiza samozatrudnienia wśród absolwentów polskich uczelni z roku 2014, E-mentor, 4, 4-10.
 
15.
Rocki, M. (2018). Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce, Ekonomista, 1, 89-102.
 
16.
Rocki, M. (2020). Próba rankingu uczelni kształcących na kierunku prawo na podstawie oceny sytuacji ich absolwentów na rynku pracy, E-mentor, 2, 88-94.
 
17.
Wilkin J. (2009). Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. W: R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy (s. 79-132), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top