PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (87-106)
Ochrona dzieci przed cyberprzestępczością w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W związku ze stałym postępem technologicznym i coraz większymi możliwościami funkcjonowania w cyberprzestrzeni jedną z ważniejszych potrzeb współczesnego świata, jest zapewnienie cyberbezpieczeńtwa użytkownikom mediów elektronicznych, a w szczególności ochrona dzieci przed cyberpatologiami. W tym zakresie niezwykle istotna jest współpraca międzynarodowa i harmonizacja przepisów dotyczących cyberprzestępczości w poszczególnych krajach. Artykuł ten ma na celu ukazanie prawnych środków ochrony dzieci przed cyberprzestępczością na szczeblu uniwersalnym. W artykule przedstawiono także wybrane działania faktyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych, które uzupełniają ochronę dziecka przed cyberprzestępczością w ogólnoświatowym systemie. W tym zakresie konieczne stało się sięgnięcie do licznych materiałów źródłowych, opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej ONZ, tak by korzystać z aktualnych danych. Ponadto artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie odnośnie do wystarczalności i skuteczności środków prawnych podejmowanych przez ONZ.
 
REFERENCJE (13)
1.
American Academy of Pediatrics, Media and Young Minds. Council on Communications and Media, [w:] „Pediatrics” 2016, vol. 138, no 5.
 
2.
Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspeky teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa 2014.
 
3.
Comprehensive Study on Cybercrime. Draft – February 2013, United Nations Office on Drugs and Crime, New York 2013.
 
4.
Kluczyńska S., Przemoc seksualna wobec dzieci, „Niebieska Linia” 2002, nr 3.
 
5.
Kociucki L., Ochrona dziecka przed złym traktowaniem, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Ars boni et aequi, Poznań 1999.
 
6.
Kudlak G., Sexting – od zabawy do przestępstwa, [w:] Oblicza patologii społecznych, red. S. Bębas, WSH – Radom 2011.
 
7.
Lew-Starowicz Z., Przemoc seksualna, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1992.
 
8.
Quayle E., Vaughan M., Taylor M., Sex offenders, Internet child abuse images and emotional avoidance: The importance of values, „Aggression and Violent Behavior” 2006, Volume 11, Issue 1, s. 1–11.
 
9.
Rosen L. D., Cheever N. A., Carrier L. M., The association of parenting style and child age with parental limit setting and adolescent My Space behavior, „Journal of Applied Developmental Psychology” 2008, Volume 29, Issue 6.
 
10.
Suchorzewska A., Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem, Warszawa 2010.
 
11.
Stadniczeńko S. L., Urzeczywistnianie dobra dziecka, [w:] Rzecznictwo praw dziecka w Polsce, red. S. L. Stadniczeńko, Wydaw. PWSZ, Konin – Opole 2002.
 
12.
Stadniczeńko S. L., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, [w:] Konwencja o ­prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S. L. Stadniczeńko, Wyd. RPDz., Warszawa 2015.
 
13.
Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children, United Nations Office on Drugs and Crime, New York 2015.
 
Journals System - logo
Scroll to top