PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (501-522)
Prawne i praktyczne aspekty działań podejmowanych przez policję na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zostały zawarte treści dotyczące prawnych i praktycznych aspektów działań podejmowanych przez Policję na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ukazano skalę i strukturę oraz uwarunkowania przestępczości nieletnich w Polsce, wskazując na niepokojące tendencje dotyczące wzrostu zachowań agresywnych w środowisku młodych ludzi. Podjęto próbę wskazania przyczyn wzrostu ilości ujawnianych zachowań przestępczych nieletnich. Opisano regulacje prawne wynikające z przepisów ustawowych oraz wewnętrznych przepisów Policji. Odniesiono się do praktycznych problemów w zakresie inicjatyw i działań podejmowanych przez Policję w tym obszarze. Wnioski odnoszą się do praktycznych aspektów realizacji zadań Policji ukierunkowanych na zapobieganie i zwalczanie zjawiska w kontekście potrzeby podejmowania profesjonalnych działań i współdziałania w tym zakresie z innymi podmiotami.
 
REFERENCJE (11)
1.
Korcyl-Wolska M. (2008), Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Rajewska-de Mezer J., Twardowska Rajewska J. (2001), Agresja i przemoc jako efekt niedostosowania społecznego nieletnich sprawców czynów przestępnych, [w:] Binczycka-Anholcer M., Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.
 
3.
Stefański M. (2007), Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych Policji w Polsce, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
4.
Urban A. (2009), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
5.
Wilkowska-Płóciennik A. (2011), Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa, C. H. Back.
 
6.
Zięba R. (2001), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
7.
Ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji, Dz.U.2011.287.1687 j.t.
 
8.
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U.05.180.1493 z późn. zm.
 
9.
Ustawa z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U.2010.33.178 j.t. z późn. zm.
 
10.
Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny, Dz.U.1997.88.553, z późn.zm.
 
11.
Zarządzenie 1619 KGP z dnia 03.11.2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, Dz.Urz.KGP.2010.11.64.
 
Journals System - logo
Scroll to top