PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (117-131)
Prawno-administracyjne uwarunkowania rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Ten sektor przedsiębiorczości stanowi siłę napędową konkurencyjności gospodarki unijnej w świecie. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mają też doniosłe znaczenie dla gospodarki w naszym kraju. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rodzime małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały nowe możliwości rozwoju wynikające z reguł wspólnego rynku. W niniejszym artykule przeprowadzona zostanie analiza dotycząca roli, jaką pełni sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, a także możliwości rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Breński, 2008). Przedstawione zostaną uwarunkowania podatkowe mające wpływ na rozwój i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (w tym analizy ulg i zwolnień podatkowych), a także będzie mowa o polityce polskiego rządu i UE mającej na celu wspieranie rozwoju tego sektora przedsiębiorczości.
 
REFERENCJE (6)
1.
Breński, W. (2008). Bariery regulacyjne w rozwoju przedsiębiorczości i możliwości ich likwidacji [w:] S. Lis, Przedsiębiorczość i innowacje – problemy, koncepcje, wyzwania, red. naukowa Stanisław Lis, T. Szot-Gabryś, Kielce: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach.
 
2.
Choroszczak, J. i Mikulec, M. (2009). Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
3.
Owsiak, S. (1999). Finanse publiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
5.
Skowron, E. (2007). Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego, [w:] N. Daszkiewicz (red), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
6.
Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top