PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (129-141)
Relacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza relacji między prawem dostępu do informacji publicznej a ochroną danych osobowych wg przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Problematyka ma doniosłe znaczenie dla praktyki stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej zarówno dla podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej, jak i osób, których dane osobowe dotyczą. Informacje publiczne mogą bowiem zawierać dane osobowe. Prawodawca UE wskazał, że publiczny dostęp do dokumentów urzędowych można uznać za interes publiczny. Organ publiczny lub podmiot publiczny powinny móc publicznie ujawniać dane osobowe z dokumentów przez siebie przechowywanych, jeżeli takie ujawnienie jest przewidziane przepisami prawa. Konieczne jest jednak pogodzenie w prawodawstwie państw członkowskich publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych. Zanalizowano obowiązujące przepisy w dziedzinie dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Polska ustawa o dostępie do informacji publicznej wymogu wyważenia obu praw nie uwzględnia. Ochrona danych osobowych w ogóle nie występuje na gruncie tej ustawy. Prawo do ochrony danych osobowych wywodzone jest z prawa do prywatności. Konieczna jest zatem nowelizacja przepisów ustawy tak, aby spełniony był wymóg pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych (informacji publicznej) z prawem do ochrony danych osobowych.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P. (2010). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Izdebski H. (2004). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Lexis Nexis.
 
3.
Jaśkowska M. (2002). Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: TNOiK.
 
4.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M. (2016). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
Mednis A. (2016). Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość. Warszawa: C.H. Beck.
 
6.
Sakowska-Baryła M. (2014). Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych. Wrocław: Presscom.
 
7.
Sibiga G. (2003). Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 11, s. 5–11.
 
8.
Sibiga G. (2016). Dopuszczalny zakres polskich przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wybrane zagadnienia. Warszawa: Biblioteka Monitora Prawniczego, s. 16–21.
 
9.
Zawadzka N. (2107). Komentarz do art. 86, [w:] E. Bialak-Jomaa (red.) i D. Lubasz (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 1081–1085.
 
Journals System - logo
Scroll to top