PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (115-128)
Skala cyberprzemocy w szkoach ponadgimnazjalnych w świetle przeprowadzonych badań
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych badań, których przedmiotem jest zjawisko cyberprzemocy w szkołach ponadgimnazjalnych. W początkowej części przedstawiono refleksje na temat szkoły jako środowiska wychowawczego, mającego po rodzinie największy wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka, w dalszej kolejności scharakteryzowano pojęcie zjawiska cyberprzemocy, jej formy, przyczyny oraz skutki. Następni po krótkim opisaniu zasad przyjętej procedury badawczej, dokonano prezentacji opracowanych wyników z przeprowadzonych badań. Zebrane dane empiryczne zostały sporządzone i przedstawione w postaci tabel, które stanowią podstawę analizy oraz interpretacji uzyskanego materiału. W końcowym fragmencie artykułu znajdują się podsumowanie oraz wnioski. Sformułowano i zaprezentowano także propozycje działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu ograniczenie zjawiska cyberprzemocy oraz propozycje pomocy jej ofiarom.
 
REFERENCJE (24)
1.
Bednarek, J. i Andrzejewska A. (2009). Cyberświat - możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wyd. Żak.
 
2.
Błasiak, A. (2000). Dom rodzinny i szkoła – środowiska współkształtujące osobowość dziecka. w: W. Kubik (red.), Rodzina, szkoła, Kościół. (ss. 20-24). Kraków: Wyd. WAM.
 
3.
Cichosz, W. (2008). Źródła zagrożeń wychowawczych w szkole. Studia Gdańskie nr 23, ss. 162- 178.
 
4.
Denek, K. (2010). Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. w : B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny. Szkice o wychowaniu (ss.19-32). Kraków: Wyd. Impuls.
 
5.
Gołębiewska, I. (2012). Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia. Wychowawca nr 7-8, ss. 12-15.
 
6.
Holtkamp, J. (2010), Co ogłupia nasze dzieci. Kraków: Wyd. Salwator.
 
7.
Idem, Ł. (2008). Misja szkoły w nauczaniu Jana Pawła II. Studia Gdańskie nr 23, ss. 147-161.
 
8.
Łobocki, M. (2009). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Wyd. Impuls.
 
9.
Mazan, A. (1999). Rodzice. Prawo do wyboru szkoły. w: E. Ozorowski (red.),.
 
10.
Słownik małżeństwa i rodziny (ss. 385-386). Warszawa-Łomianki: Wyd. ATK i Fundacja Pomoc .
 
11.
Migała, P. (2011). Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wyd. WSGE.
 
12.
Misiaszek, K. (1995). Dialog wychowawczy rodziny i szkoły. w: K. Misiaszek i A.
 
13.
Potocki (red.), Katecheta i katecheza w polskiej szkole (ss. 50-51). Warszawa: Wyd. Salezjańskie.
 
14.
Nowakowski, P.T. (2008). Przemoc w sieci. Przyczynek do dalszych analiz. w: M.
 
15.
Kowalski (red.), Internet, między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem (ss. 57-77). Tychy: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 
16.
Nycz, K. (2002). Kościół w szkole czy szkoła w Kościele. Pastores nr 16, ss. 18-21.
 
17.
Skreczko, A.(1999). Szkoła. w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny (s.435). Warszawa-Łomianki: Wyd. ATK i Fundacja Pomoc.
 
18.
Sycz, A. i Arcimowicz, B. (2009). Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
19.
Placha, J. (2009). Pedagogika na co dzień. Warszawa: Wyd. UKSW.
 
20.
Pytlarczyk, J. (2009). W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego. Warszawa: Wyd. Wydawnictwo JUKA-91.
 
21.
Raszewska-Skałecka, R. (2009). Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych. w: J. Supernat (red), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego (s.596). Wrocław:.
 
22.
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
23.
Wojtasik, Ł. (2008). Stop cyberprzemocy. Podręcznik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Warszawa: Wyd. FDN.
 
24.
Żegnałek, K. (2010). Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki. Warszawa: Wyd. Comandor. http://helpline.org.pl/dowiedz..., pobrano 24.04.2013r.
 
Journals System - logo
Scroll to top