PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych. Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków kształcenia z zakresu podstaw statystyki. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Rozdział pierwszy pokrótce informuje o historii statystyki, jej zadaniach oraz kierunkach badań krajowych i międzynarodowych. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe pojęcia statystyczne oraz etapy badania statystycznego wraz z różnymi możliwościami prezentacji graficznej. Obszerny rozdział trzeci dotyczy metod opisu struktury zjawisk. Omówione są takie zagadnienia jak: szeregi strukturalne – ich rodzaje i tworzenie, miary poziomu i zróżnicowania wartości zmiennej klasyczne i precyzyjne, miary asymetrii i koncentracji wraz z wieloma zadaniami. Rozdział czwarty dotyczy metod opisu współzależności zjawisk, ograniczając się do dwóch cech, natomiast rozdział piąty ukazuje możliwości badań statystycznych w czasie. Skrypt zawiera również wykaz wszystkich wzorów, a ich oznakowanie (symbolika), celem ujednolicenia, przyjęto za prof. Kazimierzem Romaniukiem. Do rąk studentów przekazuje się drugie wydanie – uzupełnione i rozszerzone mając nadzieję, że dzięki temu statystyka stanie się bardziej zrozumiała i wreszcie lubiana. Na końcu okaże się, że... nie taki diabeł straszny...
Journals System - logo
Scroll to top