PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (107-130)
Suwerenność konsumenta w doborze oferty w sieciach telewizji kablowych jako szczególna troska praw obywatelskich
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem badawczym pracy jest suwerenność konsumenta w sieciach telewizji kablowych. Głównym celem jest jej ocena przy wyborze oferty telewizji kablowych w Polsce i na świecie. W artykule podjęto próbę ustalenia stanu faktycznego i wskazania rozwiązań sprzyjających wsparciu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka w zakresie dostępu do informacji. Zrozumienie przyczyn i uwarunkowań tej sytuacji było kolejnym wyzwaniem opisywanego badania. W pracy wykorzystano szeroki przegląd literatury przedmiotu, analizę danych zastanych w zakresie modeli biznesu i rozwoju rynku telewizji kablowych oraz badań dotyczących suwerenności konsumentów i wyboru treści audiowizualnych. W ramach badań przeprowadzono również analizę ekspercką dostępnych ofert telewizji kablowych. Rezultat analizy na podstawie zebranych powyższych danych wskazuje na ograniczoną swobodę wyboru konsumenta przy zakupie treści audiowizualnych nadawanych linearnie, jak programy telewizyjne w sieciach telewizji kablowych. Taki stan rzeczy wypracowywany przez dekady ma charakter globalnego rozwiązania i nie zmienia się pomimo dostępnych możliwości technicznych, jakie przyniosła cyfryzacja sygnału. Brak woli głównych interesariuszy rynku telewizyjnego wdrożenia rozwiązań eliminujących te ograniczenia konsumenckie stanowi przeszkodę w osiągnięciu pełni praw obywatelskich wyrażanych także poprzez możliwość swobodnego wyboru konsumowanych treści medialnych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Galbraith J. K., The Affluent Society, Fortieth Anniversary Edition, A Mariner Book, Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 1998.
 
2.
Galbraith J. K., The Economics of Innocent Fraud: Truth For Our Time, Nowy York, Houghton.
 
3.
Miffin 2004.
 
4.
Galbraith J. K., The New Industrial State, 1967.
 
5.
Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Wydawnictwo Naukowe WP, Kraków 2001.
 
6.
Godzic W., Widz telewizji – menadżer mimo woli, (w:) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, pod red. Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
7.
Hutt W., Economist and the Public: A Study of Competition and Opinion, 1936.
 
8.
Hutt W., The Concept of Consumers’ Sovereignty, (w:) The Economic Journal, March 1940.
 
9.
Kantowicz M., 20 lat telewizji kablowej w Polsce, Biblioteka Infotela, MSG Media, 2009.
 
10.
Kirzner I., Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing Company, 2010.
 
11.
Kodeks cywilny, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, DzU 1964 nr 16 poz. 93., tj. DzU 2017 poz. 459.
 
12.
Persky J., Retrospectives: Consumer Sovereignty, (w:) Journal of Economic Perspectives 7, 1993.
 
13.
Piątek S., Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Wyd. WWZ, Warszawa 2011.
 
14.
Raport PWC, Video: więcej, szybciej, lepiej. Jak cyfrowa rewolucja zmienia rynek treści wideo, marzec 2017, www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-wideo-2017.pdf.
 
15.
Schumpeter A. J., Bussines Cycles, NY, 1939.
 
16.
Schumpeter A. J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 
17.
Sitek M., Niedziółka I., Ukleja A., Consumer Protection – Selected Issues on the Information Saffety, Józefów 2014.
 
18.
Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., DzU 1993 nr 7 poz. 34.
 
19.
Waldfogel J., Does Consumer Irrationality Trump Consumer Sovereignty?, JSTOR, April 28, 2004.
 
20.
www.globalnews.ca/news/1892474/canada-to-require-a-la-carte-television-service-by-december-2016/.
 
21.
www.mecglobal.pl/news/Naziemna-TV-zmienia-si-na-plus-ale-to-nie-pow-d-do-rezygnacji-z-p-atnej-Discovery-NatGeo-i-TVN-24-warte-inwestycji/.
 
Journals System - logo
Scroll to top