PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (165-180)
Sytuacja i problemy związane z edukacją dzieci-cudzoziemców w polskiej szkole
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Edukacja dzieci imigrantów i związane z nią wyzwania częściej pojawiają się w kontekście integracji imigrantów niż w dyskusjach dotyczących stricte edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Tymczasem należy mieć na uwadze, że szkoła jest istotnym miejscem dla przebiegu tego procesu. Integracja najczęściej przywoływana w kontekście migracji i transnarodowości jest procesem dwustronnym. Dotyczy bowiem zarówno imigrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Dla środowiska szkolnego i edukacji dzieci oznacza to, że praca nauczyciela w klasie wielokulturowej musi uwzględniać wiele działań skierowanych do uczniów z odmiennych kultur jak i do uczniów polskich, tworząc w klasie platformę do pozytywnej integracji i otwierając wszystkich uczniów na wzajemne poznanie. Biorąc pod uwagę, że kształtowanie się otwartości społeczeństwa przyjmującego i tolerancji jest procesem wymagającym czasu i ze względu na trudności związane ze zmianą postaw najlepiej przebiega wśród osób młodych, szkoła jest doskonałym miejscem do jego przeprowadzania. Jako miejsce spotkań wielu kultur szkoła może promować postawy związane z wielokulturowością i otwartością.
 
REFERENCJE (2)
1.
V. Todorovska-Sokolovska, Dzieci imigrantów. Nowe edukacyjne wyzwanie dla polskich szkół, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.
 
2.
M. Tur, Droga do uzyskania ochrony w Polsce, Materiały dla nauczycieli pracującymi z dziećmi uchodźczymi, Polska Akcja Humanitarna.
 
Journals System - logo
Scroll to top