PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (617-632)
Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych w świetle rozporządzenia men z 17 xi 2010. „Teoria”, dylematy i propozycje
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
17 listopada 2010 r. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). Rozporządzenie reguluje między innymi kwestie: szkół i oddziałów specjalnych, klas wyrównawczych, klas terapeutycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych itp. Dr Joanna Łukjaniuk zajmuje się istotnym novum w życiu szkoły, jakim jest wprowadzenie na mocy tego Rozporządzenia zespołów koordynujących pomoc dla uczniów wymagających szczególnej opieki pedagogiczno-psychologicznej. Zaleca się w nim między innymi opracowanie przez te zespoły planów działań wspierających (PDW) oraz tworzenia kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIP). Autorka prezentuje najpierw treść Rozporządzenia, wskazując zarówno jego mocne, jak i słabe strony. Następnie omawia dylematy i przestawia kilka propozycji rozwiązań. Proponuje np.: tworzenie jednego zespołu dla wymagających pomocy uczniów danej klasy; harmonogram kolejnych spotkań zespołu; wprowadzenie funkcji pełnomocnika dyrektora ds. omawianych zespołów; włączenie do ewaluacji szkoły kryterium jakości działania zespołów wspomagających; przygotowanie przez ministerstwo wzorów KIP-u, IPET-u i PDW-u oraz kilka innych interesujących rozwiązań.
Journals System - logo
Scroll to top