PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (35-56)
Wpływ zmian przepisów Ustawy o finansach publicznych i ich wpływ na sytuację pracowników byłych jednostek sektora finansów publicznych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Potrzeby ludzkie związane są przede wszystkim z zagwarantowanymi przez Konstytucję każdego państwa prawami do wolności, zachowania zdrowia, wypoczynku, korzystania z kultury, ale przede wszystkim z pracą. Dzięki niej bowiem każdy człowiek nie tylko uzyskuje konieczne środki do życia, lecz także ma poczucie własnej wartości i potrzeby istnienia, funkcjonowania w społeczeństwie, integrowania się z nim, wreszcie tworzenia pewnej całości. Stąd tak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w dostępie do pracy, a przede wszystkim ustanowienie pewnej gwarancji nietykalności ich miejsc pracy. W pierwszej kolejności gwarancje te winny dotyczyć pracowników sektora finansów publicznych, którzy realizują zadania publiczne. Obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. przepisy Ustawy o finansach publicznych naruszyły jednak te gwarancje, wprowadzając nowe, likwidując, ograniczając lub dopuszczając do przekształcenia już istniejące formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, co w konsekwencji doprowadziło w pewnym stopniu do niepewności w kwestii zaspokojenia ludzkich potrzeb. W celu przybliżenia tej problematyki opracowanie znajdzie swoje odzwierciedlenie w obowiązujących regulacjach prawnych, a także orzecznictwie sądowym oraz literaturze przedmiotu. Nie będzie ono pozbawione przemyśleń autorki. Powinno stanowić podstawę do prowadzenia dalszych rozważań na ten temat, zarówno pozytywnych – zgodnych z subiektywnymi wnioskami, jak negatywnych – krytycznych uwag na ten temat.
 
REFERENCJE (9)
1.
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa 2004, s. 109;.
 
2.
Drozdowski R., Jóźwiak M., Wiktorowska U., Walczak P., Nowa ustawa o finansach publicznych. Poradnik dla samorządów, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2009.
 
3.
Glosa P. Zaborniaka, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 4.
 
4.
Grzybowski C., Jednostki sektora finansów publicznych, „Rzeczpospolita” 1999, Nr 18, s. 19.
 
5.
Kotowski W., Komentarz do art. 5 ustawy o strażach gminnych, Straże gminne. Komentarz, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Waarszawa 2014.
 
6.
Lackowska M., Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 3.
 
7.
Ofiarski Z., Prawo finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 
8.
Panfil P., Prawo budżetowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2011.
 
9.
Stankiewicz J., Debudżetyzacja finansów państwa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top