PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
ROZDZIAŁY
Część I. Bezpieczeństwo informacji gwarantem funkcjonowania administracji publicznej
Dyrektor szkoły jako administrator danych osobowych
Michał Pietkiewicz, Kamil Domagała
23-46
Część II. Ochrona informacji i zagrożenia cywilizacyjne a zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa oraz państwa
Automatyczny monitoring wizyjny: bezpieczeństwo i porządek czy permanentna inwigilacja?
Edyta Rosińska-Wielec, Grzegorz Sarwas, Sebastian Stygar
183-201
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postępująca cyfryzacja dokumentów oraz popularność i dostępność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji, która niewątpliwie stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. W XXI wieku informacja stanowi jedno z ważniejszych dóbr i jako takie wymaga ochrony prawnej i faktycznej. Należy także wskazać, że organy administracji publicznej powinny działać w sposób transparentny umożliwiając dostęp do informacji publicznej. Świadomość społeczna w odniesieniu do działań administracji publicznej stanowi nie tylko fundament, na którym w demokratycznym państwie budowane jest społeczeństwo obywatelskie, ale również istotny element oceny skuteczności działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Regulacje prawne mają zapewnić jawność informacji, zwiększając tym samym poziom transparentności i bezpieczeństwo życia publicznego. W dobie intensywnej globalizacji elementów składowych porządku gospodarczo - politycznego, progresywności transferu informacji w wyniku intensyfikacji rozwoju relacji, którym sprzyja rozwój i dostępność narzędzi ICT, a także bardzo silnie oddziaływujący na te składniki czynnik konkurencyjności, zagadnienie bezpieczeństwa informacji w organizacjach gospodarczych staje się priorytetem całych polityk międzynarodowych, krajowych oraz coraz częściej lokalnych i analogicznie także strategii zarządzania ryzykiem nawet w skali mikro podmiotów gospodarczych. W związku ze wskazaną tendencją charakteryzującą zarówno szanse jak i zagrożenia immanentne dla zwiększonej aktywności w codziennej wymianie informacji zarówno w makro jak i mikro skali, pragniemy, czerpiąc z dorobku naukowego wybitnych specjalistów w dziedzinach prawa, administracji, bezpieczeństwa i zarządzania, oddać do Państwa dyspozycji interdyscyplinarną monografię, która w sposób kompleksowy ujmuje odpowiedzi na najbardziej nurtujące w obecnej dobie pytania dotyczące bezpieczeństwa wymiany, przetwarzania, archiwizacji danych coraz częściej newralgicznych dla interesów jednostek, ale również całych korporacji, a także w przypadku podmiotów gospodarczych w strategicznych sektorach gospodarek narodowych, newralgicznych również dla całych państw i ich grup. Świadomi wyzwań jakie w związku z powyższym stoją przed wszystkimi aktorami globalnej sceny transferu informacji, mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże czytelnikowi usystematyzować wiedzę na tym polu, ukazując aktualnie zagadnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji gospodarczej w kontekście prawnym, terytorialnym, zarządczym, praktycznym, a także jego genezę i obecne dylematy. Na monografię składają się indywidualne opracowania autorów wywodzących się z różnych krajowych ośrodków krajowych, którzy prowadzą badania nad wybranymi aspektami współczesnych wyzwań bezpieczeństwa informacji powiązanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej, zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa.
Journals System - logo
Scroll to top