PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (219-240)
Wymogi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osadzonych umieszczonych w zamkniętych zakładach karnych – wybrane zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kara pozbawienia wolności jest bez wątpienia najsurowszą z kar kryminalnych – orzekaną na zasadzie ultima ratio – z uwagi na fakt, iż najdotkliwiej i najgłębiej ingeruje w sferę praw i wolności człowieka. Ingerencja ta jednak jest uzasadniona chociażby z uwagi na względy bezpieczeństwa osadzonych i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych pracowników zakładów karnych. W artykule poddano analizie rozwiązania prawne dotyczące bezpieczeństwa skazanych umieszczonych w zamkniętych zakładach karnych, w szczególności tych izolowanych w ramach wyodrębnionych oddziałów dla tzw. skazanych niebezpiecznych („N”). Wśród analizowanych kwestii należy wymienić wewnętrzny monitoring cel oraz innych pomieszczeń jednostki penitencjarnej, system klasyfikacji skazanych, rodzaje i typu zakładów karnych w świetle uregulowań kodeksu karnego wykonawczego oraz przesłanki umieszczania osadzonych w specjalnych oddziałach typu „N”.
 
REFERENCJE (14)
1.
Godyla R., Dyrektor zakładu karnego jako organ postępowania wykonawczego w: L. Bogunia (red.) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom IV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 
2.
Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Państw. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1975.
 
3.
Grześko P., Sprawca niebezpieczny w izolacji penitencjarnej w: Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, M. Szwejkowska, K. Ryś (red), wyd. WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016,.
 
4.
Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2006, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej Warszawa 2006, online: http://www.sw.gov.pl/uploads/5...,.
 
5.
Jarosz H., Kubacka K., Rodzaje zakładów karnych i ich przeznaczenie, systemy wykonywania kary oraz klasyfikacja skazanych, online: http://www.publikacje.edu.pl/p... (dostęp: 09.05.2017).
 
6.
Kalisz T., Kwieciński A., Bezpieczeństwo osobiste osadzonych w okresie izolacji penitencjarnej, Acta Erasmiana 2010.
 
7.
Lasocik Z., Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. „więźniów niebezpiecznych ”w Polsce, Archiwum Kryminologii z 2009 r., t. XXXI.
 
8.
Liebling A., Ludlow A., Suicide, distress and the quality of prison life” [w:] “Handbook on prisons” Y.Jewkes, J.Bennett, B. Crewe (red), wyd. Routledge London – New York 2016,.
 
9.
Marczak M. Oddziaływania psychokorekcyjne. Programy z zakresu profilaktyki agresji w: „Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce”,.
 
10.
Idem (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 
11.
Postulski K, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wyd III, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 
12.
Roczna Informacja Statystyczna za 2016 rok, Warszawa 2016, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, online: http://www.sw.gov.pl/assets/61...,.
 
13.
Sadżuga R., Macierzyństwo czynnikiem wspomagającym resocjalizację kobiet w zakładach karnych w: „Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie”, M. Szwejkowska, K. Ryś (red.), Wyd. WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 
14.
Skupiński J., Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej – raport z badań prowadzonych przez Zakład Prawa Karnego INP PAN w: „Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych”, J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top