PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (81-101)
Zabezpieczenie sanitarno- epidemiologiczne UEFA EURO 2012 w Polsce. Wybrane zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach wydarzeniom gromadzącym rzesze ludzi, takim jak olimpiady, mistrzostwa świata czy kontynentów w piłce nożnej, uroczystości religijne na wielką skalę itp., towarzyszą zwykle działania ochronne. Należą do nich m.in. zabezpieczenie medyczne oraz zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne. Od 1986 roku na gruncie nauk medycznych zaczęto nawet mówić o wyodrębnieniu się gałęzi medycyny imprez masowych. Również w odniesieniu do wzmożonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego towarzyszącego takim imprezom można stwierdzić, że rodzi się na naszych oczach specyficzny rodzaj zabezpieczenia, jakim jest zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne imprez masowych. Polska, organizując wraz z Ukrainą UEFA EURO 2012, stanęła również przed problemem zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego tej imprezy. W artykule przedstawiono działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i służb współpracujących, w szczególności w sferze
 
REFERENCJE (25)
1.
A. Zieliński: Evidence for excenssive incidence of infectious diseases at mass gatherings with special reference to sporting events. Przegląd Epidemiologiczny, 2009, tom 63, nr 3, s. 346.
 
2.
A. Stergarchis, A. D. Tsouros: Mass gathering and public health – The experience of the Athens 2004 Olympic Games, WHO, Kopenhaga 2007, s. 5.
 
3.
Communicable disease alert and response for mass gatherings – technical workshop. WHO, Geneva 2008, s. 4.
 
4.
A. Zieliński, K. Gładysz: Structured sanitary preparation to mass gatherings. “Przegląd Epidemiologiczny”, 2010, tom 64, nr 1 , s. 9.
 
5.
M. Janik:Policja sanitarna, Warszawa 2012, s. 124.
 
6.
W. Brzęk: Ochrona zdrowia w Ustawie z dnia 24 października 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (/w:/ M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, Józefów 2008, s. 156.
 
7.
W. Dębiński, A. Świątecka, I. Kucharska, J. P. Knap, A. Czyrznikowska: Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego. Polski Przegląd Medycyny Psychologii Lotniczej, 2011, tom 17., Nr 2, s. 177–188.
 
8.
J. P. Knap, A. Trybusz: Świat wobec epidemii – od leku do skoordynowanego działania,[w:] B. Sitek, G. Dammaco, M. Sitek, J. Szczebowski; Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn – Bari 2007, tom 1, s. 185–195.
 
9.
Brzęk, W. (2008). Ochrona zdrowia w Ustawie z dnia 24 października 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. w: M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska (red.). Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
10.
Dębiński, W., Kucharska, I., Knap, J.P., Kitajewska, K., Świątecka, A., Czyrznikowska, A. (2010). Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych. w: Konieczny, J. (red.). Ratownictwo w Polsce. Lata 1990–2010. Warszawa.
 
11.
Dębiński, W., Świątecka, A., Kucharska, I., Knap, J.P., Czyrznikowska, A. (2011). Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego. „Polski Przegląd Medycyny Psychologii Lotniczej”. tom 17. nr 2.
 
12.
Gonçalves, G., Castro, L., Correia, A.M., Queirós L. (2005). Infectious diseases surveillance activities in the north of Portugal – during the EURO 2004 Football Tournament, Eurosurveillance, Volume 10, Issue 4, 01 April 2005.
 
13.
Grabowski, M.L., Świątecka, A., Knap J.P. (2006). Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Rola nowej europejskiej agencji w ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu europejskiemu. Dotychczasowe doświadczenia Polski ze współpracy z ECDC. Journal of Modern Science vol. 1/3/2006.
 
14.
Gregg, M. (2008). Field epidemiology. Third edition. Oxford University Press. Oxford, New York.
 
15.
Janik, M. (2012). Policja sanitarna, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
16.
Kicman – Gawłowska, A. (2009). Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. „Przegląd Epidemiologiczny”. Tom. 63. nr 1.
 
17.
Knap, J.P. (2008). Rola lekarzy chorób zakaźnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. „Zdrowie Publiczne”, nr 118 (1).
 
18.
Knap, J.P., Trybusz, A. (2007). Świat wobec epidemii – od leku do skoordynowanego działania. w: Sitek, B., Dammaco G., Sitek,.
 
19.
M., Szczebowski, J. Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn – Bari.
 
20.
Miśkiewicz, P. (2010) Polska polityka zdrowotna oraz antypandemiczna, a rozwój nowych chorób. http.//www.euractiv.pl/rozszerzenie/wywiad/polska-polityka-zdrowotna-oraz-anty-pandemiczna-a-rozwojnowych-chorob-001874 [pozyskano: 10.12.2012].
 
21.
Stergarchis, A., Tsouros, A.D.(2007) Mass gathering and public health – The experience of the Athens 2004 Olympic Games. Kopenhaga: WHO.
 
22.
WHO. (2005). International Health Regulations (IHR). Geneva: WHO.
 
23.
WHO. (2008). Communicable disease alert and response for mass gatherings – technical workshop. Geneva: WHO.
 
24.
Zieliński, A. (2009). Evidence for excenssive incidence of infectious diseases at mass gatherings with special reference to sporting events. “Przegląd Epidemiologiczny”. tom 63. nr 3.
 
25.
Zieliński, A., Gładysz, K. (2010). Structured sanitary preparation to mass gatherings. “Przegląd Epidemiologiczny”. tom 64. nr 1.
 
Journals System - logo
Scroll to top