PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (301-324)
Zdolność państwa do reagowania w warunkach kryzysu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skuteczna ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych wymaga koncentracji wysiłków wszystkich organów administracji publicznej oraz tych podmiotów, które realizują zadania obronne w obszarze bezpieczeństwa. Publikacja zawiera ocenę możliwości państwa i jego struktur w procesie reagowania kryzysowego w chwili zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej. Państwo, jego organy władzy posiadają mandat na tworzenie i egzekwowanie postanowień prawa w celu zapewnienia bezpiecznego bytu i rozwoju narodowego w zmiennych warunkach środowiska bezpieczeństwa (politycznego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego, militarnego). Zarządzanie bezpieczeństwem stanowi podstawę zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia jego żywotnych interesów. Rozwój zdolności państwa do reagowania w sytuacjach kryzysowych wymaga stworzenia takich mechanizmów, aby można było zapewnić skuteczność działania w trudnych sytuacjach. Takie postrzeganie działania w sytuacjach kryzysowych, niezależnie od administracyjnego poziomu działania, spoczywa na całości struktur państwowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ich mienia.
 
REFERENCJE (13)
1.
Fehler, W. (2009). (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Biała Podlaska: Wydawnictwo „Arte”.
 
2.
Gołębiewski, J. (2011). Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP.
 
3.
Gryz, J., Kitler W. (2007). (red.), System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
4.
Jabłonowski, M., Smolak, L. (2007). (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.
 
5.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: AON.
 
6.
Lidwa, W., Krzeszowski, W., Więcek, W. (2010). (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 
7.
Łepkowski, W. (2002). (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 
8.
Nowak, E. (2007). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa: AON.
 
9.
Pokruszyński, W. (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
10.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
11.
Pokruszyński, W. (2011). Polityka i strategia bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
12.
Sienkiewicz-Małyjurek, K., Krynojewski, F. r. (2010). (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 
13.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009). (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
Journals System - logo
Scroll to top