PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (134-152)
PRZEDSZKOLE JAKO INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE RODZINY WOBEC DZIECKA
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współcześnie proces rozwoju dzieci przebiega w warunkach z wielu przyczyn bardzo złożonych. Dotyczy to wszystkich sfer kształtowania się osobowości i przygotowania młodego pokolenia do życia. Obserwowane trudności wychowawcze są najczęściej wynikiem sytuacji stwarzanych przez samych dorosłych. Należą do nich: zaniedbanie dziecka, zły przykład, niewłaściwe metody wychowawcze. Nie bez znaczenia są również zmiany, jakie dokonują się we współczesnej rodzinie Odchodzenie od rodziny typu patriarchalnego determinuje nowe role i zadania, jakie spoczywają na członkach rodziny. Współczesna rodzina to najczęściej rodzina mała, dwupokoleniowa, opierająca się z reguły na równoprawności kobiety i mężczyzny. Troska o dobrobyt material134 ny rodziny staje się priorytetem samym w sobie. W grę wchodzi tu nastawienie na ciągłe poszerzanie stanu posiadania dóbr materialnych i korzystanie z nich do granic możliwości. Koncentracja na zabezpieczeniu dobrobytu materialnego przyczynia się do utrwalania i poszerzania na coraz szerszą skalę „konsumpcyjnego stylu życia” z całą jego hierarchią wartości. Współczesna rodzina traci stopniowo wiele funkcji charakterystycznych dla rodziny patriarchalnej, wiele z nich podlega przekształceniom. Funkcje opiekuńcze, wychowawcze, rozrywkowe przejmują różnorodne instytucje oświatowo–wychowawcze.
 
REFERENCJE (16)
1.
Waloszek D., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, założenia, treści i organizacja, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1994.
 
2.
Kowalczuk P., Rodzice jako pierwsi nauczyciele. Partnerzy, petenci czy zło konieczne?, [w:] Waloszek D. (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2010.
 
3.
Siarkiewicz E., Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Impuls, Kraków 2000.
 
4.
Christopher C., Nauczyciel–rodzic skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
5.
Mendel M., Orientacje nauczycieli polskich i amerykańskich wobec współpracy ze środowiskiem, [w:] Jankowski D. (red.), Szkoła w społeczności lokalnej, Wyd. UAM, Kalisz 2003.
 
6.
Basińska A., Dialog rodziny i szkoły w tworzeniu warunków dla optymalnego rozwoju dziecka, [w:] Dąbrowa E., Jankowska D. (red.), Pedagogika dialogu. Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. APS, Warszawa 2009.
 
7.
Waloszek D., Nauczyciel i dziecko. Organizacja warunków edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1998.
 
8.
Nowicka-Kozioł M., Koncepcje podmiotowości w interakcji – M. Buber a H. G. Gadamer, [w:] Nowicka-Kozioł M. (red.), Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, WSPS, Warszawa 1999.
 
9.
Werpechowski S., Podmiotowość w interakcji nauczyciel–uczeń w szkole specjalnej, [w:] Nowicka-Kozioł M. (red.), Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, WSPS, Warszawa 1999.
 
10.
Nowosad I., W poszukiwaniu warunków współpracy nauczycieli i rodziców, [w:] M.J. Szymański (red.), Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Zielona Góra 2004.
 
11.
Kowolik P., Dialog i współdziałanie szkoły z domem rodzinnym, [w:] Głażewski M. (red.), Współprzestrzenie edukacji, Szkoła–rodzina–społeczeństwo–kultura, Kraków 2005.
 
12.
Siedlecka K., Moje nauczycielskie doświadczenia – osiągnięcia i trudności ze współpracy z rodzicami, [w:] Konieczna A. (red.), Optymalizacja sytuacji szkolonej uczniów – różnorodne wymiary współpracy z rodzicami, APS, Warszawa 2010.
 
13.
Żłobicki W., Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2000.
 
14.
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, PIW, Warszawa 2005.
 
15.
Litwińska K., Jedynaczki i jedynacy w świetle badań psychologicznych, [w:] Rostowska T., Jarmołowska A. (red), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa 2010.
 
16.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – wprowadzone zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta Ministra Edukacji, [w:] Ogrodzka-Mazur E. (red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy, Impuls, Cieszyn–Kraków 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top