PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (29-37)
Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytet Łódzki.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (9)
1.
Burchard-Dziubi(ska M., Lipi(ska D., Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia si! nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających.
 
2.
z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku (w:) Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Warszawa 2008.
 
3.
Ledakowicz S., Inwestowanie w energetykę odnawialną, Łódź 2010.
 
4.
Mik C., Wybór podstawy prawnej dyrektyw z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej po wejściu w życie traktatu z Lizbony (w:) Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Warszawa 2008.
 
5.
Nowak-Far A., Konstytucyjne procedury koordynacji polityk gospodarczych – reguły tworzenia i utrwalania Unii Gospodarczo-Walutowej (w:) Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 
6.
Nyka M., Zasada zrównoważonego rozwoju w międzynarodowych bilateralnych umowach handlowych (w:) Gospodarcze prawo środowiska, pod red. Ciechanowicz-McLean i Bojar-Fija!kowski T., Gdańsk 2009.
 
7.
Sitek M., Konstytucyjna ochrona środowiska naturalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej w Polsce, ZNUS nr 12, Szczecin 2000.
 
8.
Szablewski A., Strukturalny aspekt regulacji prokonkurenyjnej w elektroenergetyce, Problemy zarządzania, nr 1, 2008.
 
9.
Szafrański A., Ku liberalizacji rynku energii, Współczesne problemy prawa energetycznego, pod. red. M. Wierzbowskiego i R. Stankiewicza, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top