PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (95-111)
Typológia Typy učiteľov a ich interakčný štýl
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Každý z nás si dobre pamätá na učiteľov, s ktorými prichádzal do kontaktu počas školskej dochádzky. Na niektorých spomíname s úctou a obdivom, na iných radšej ani nepomyslíme. Ako je možné, že žiaci jednej triedy chodia do školy s radosťou a žiaci inej triedy majú na edukačný proces a svoje výsledky neustále negatívne pripomienky? Vari nie je štátny vzdelávací program, učebné osnovy či klasifikačná stupnica pre všetkých žiakov v danom ročníku rovnaká? Ako je možné, že jeden učiteľ sa na správanie a vyučovacie výsledky žiakov danej triedy neustále sťažuje a iný so správaním a edukačnými výsledkami tých istých žiakov nemá problém? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť odpoveď v tejto časti práce.
 
REFERENCJE (17)
1.
Čáp J. i Mareš J. (2007). Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál.
 
2.
Fenstermacher G. D. i Soltis J.F. (2008). Vyučovací styly učitelů. 1. vyd. Praha: Portál.
 
3.
Fenyvesiová L. (2006). Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. Nitra: UKF.
 
4.
Kačáni V. a kol. (2004). Základy učiteľskej psychológie. 2. vyd. Bratislava: SPN.
 
5.
Kern H. et al. (1999). Přehled psychologie. 1. vyd. Praha: Portál.
 
6.
Kolláriková Z. i Pupala B. (2010). Predškolská a elementárna pedagogika. 2. vyd. Praha: Portál.
 
7.
Kolař Z.i Šikulová R. (2005). Hodnocení žáků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
 
8.
Krejčová V. i Kargerová J. (2003). Začít spolu. 1.vyd. Praha: Portál.
 
9.
Mareš J. i Křivohlavý J. (1989). Sociálna a pedagogická komunikácia v škole. Praha: SPN.
 
10.
Nelešovská A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
 
11.
Petlák, E. a kol. (2005). Kapitoly zo súčasnej didaktiky. 1. vyd. Bratislava: IRIS.
 
12.
Petlák, E. (2006). Kapitoly Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: IRIS.
 
13.
Petlák, E. i Fenyvesiová, L. (2009). Interakcia vo vyučovaní. Bratislava: Iris.
 
14.
Prŭcha, J., Walterová, E. i Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník. Praha: Portál.
 
15.
Vališová A. i Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele. 2. vyd. Praha: Grada Publishing.
 
16.
Višňovský Ľ. i Kačáni V. a kol. (2002). Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS.
 
17.
Zelina M. (1996). Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. 2. vyd. Bratislava: IRIS.
 
Journals System - logo
Scroll to top