PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (114-133)
IDENTYFIKACJA ZAWODOWA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednym z realizowanych obecnie kierunków działań pedagogicznych jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, które powinno być przygotowane do świadomego i krytycznego posługiwania się środkami technologii informacyjnej. Rozwój Internetu oraz powszechne stosowanie nowych technologii powoduje, że do każdego człowieka dociera olbrzymia liczba zmieniających się przekazów. Następstwem masowego stosowania nowych technologii są zmiany w procesie komunikowania się, związane z dominacją obrazów nad tekstem i słowem mówionym. Powoduje 114 to tworzenie się nowej jakości zachowań i nawyków. Jednocześnie występuje marginalizacja działań skierowanych na rozwój myślenia krytycznego oraz działań skierowanych na sferę moralną uczniów. Może to stworzyć warunki do powstania odhumanizowanego środowiska społecznego [1]. Przedstawione zjawiska są też przyczyną przeobrażeń zachodzących w procesie kształcenia i wychowania [2]. Wobec tych zdarzeń odpowiedzialna praca nauczycieli przedmiotów informatycznych, którzy mają największy wpływ na przysposobienie społeczeństwa do świadomego korzystania z nowych technologii jest jednym z najważniejszych wyzwań systemu edukacji. W prezentowanym artykule przedmiotem analizy jest tożsamość zawodowa nauczycieli przedmiotów informatycznych. Celem badań jest ukazanie czynników mających wpływ na identyfikację zawodową nauczycieli przedmiotów informatycznych, a w konsekwencji na jakość wykonywanej przez nich pracy. Przyjętą metodą badań jest analiza literatury dotyczącej zagadnień, powiązanych z identyfikacją zawodową nauczycieli informatyki.
 
REFERENCJE (33)
1.
Siemieniecki B., Lewowicki T., Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
2.
Juszczyk S., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
3.
Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią i, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 
4.
Chałas K., Jak określić tożsamość nauczyciela – ważny problem reformującej się szkoły. Biblioteka Wirtualna: http://www.tnn.pl/tekst.php?id....
 
5.
Jawłowska A., Wokół problemów tożsamości, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2001.
 
6.
Gałdowa A., Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
7.
Bajkowski T., Sawicki K., Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne: wyzwania dla edukacji XXI wieku, Trans Humana, Białystok 2001.
 
8.
Encyklopedia PWN, lista haseł, http://encyklopedia.pwn.pl/has....
 
9.
Kwiatkowski S. M., Woźniak I., Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych – projektowanie i stosowanie, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 
10.
Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 2003.
 
11.
Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2000.
 
12.
Szałkowski A., Rozwój personelu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 
13.
Figel J., Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy odniesienia, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
 
14.
Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
 
15.
Zarębska J., Nauczyciele we wrześniu 2009. Stan i struktura zatrudnienia, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 159, poz. 992), załącznik nr 2 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz. U. Nr 4, poz. 17).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 159, poz. 992), załącznik nr 5 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych (Dz.U. Nr 4, poz. 17).
 
19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 159, poz. 992), załącznik nr 4 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (Dz.U. Nr 4 poz. 17).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólno zawodowego (Dz.U. Nr 50, poz. 451).
 
21.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz, Załącznik nr 8 – Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk symbol cyfrowy 312[01] (Dz.U. Nr 154, poz. 1033).
 
22.
Badania CBOS (2009). Prestiż zawodów. BS/8/2009. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL....
 
23.
Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a i lit. b, ust. 3a, 3b, 3c, Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) – art. 5.
 
24.
Kwiatkowski S., Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2005.
 
25.
Jakimiuk B., Kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów informatycznych, [w:] Bis D., Ryś J. (red.), Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, Wydawnictwo Studio Format, Lublin 2010.
 
26.
Kwiatkowski S., Sepkowska Z., Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce, Instytut Technologii Eksploatacj, Warszawa–Radom 2000.
 
27.
Lewowicki T., Niektóre tendencje w zakresie kształcenia nauczycieli, „Ruch Pedagogiczny” 1985, nr 5.
 
28.
Kwieciński Z., Zmienić kształcenie nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 
29.
Kwaśnica R. Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika tom 2. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
30.
Kwiatkowska H., Kwiatkowski S., Siemak-Tylikowska A. (red.). Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 
31.
Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2006.
 
32.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
33.
Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, Warszawa 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top