PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (299-320)
Znaczenie i rola środowiska rodzinnego w procesie stawania się przestępcą
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia znaczenia i roli środowiska rodzinnego w procesie stawania się przestępcą. Analizując przyczyny przestępczości nieletnich, nie sposób pominąć uwarunkowań rodzinnych. Przybliżenie obrazu i kondycji współczesnej rodziny wydaje się istotne w rozważaniach na ten temat. Rodzina to najważniejsze środowisko w życiu każdego człowieka. Już od momentu urodzenia odgrywa ważną rolę w jego rozwoju i w procesie kształtowania się jego osobowości. Doświadczenia i przeżycia związane ze środowiskiem rodzinnym, z jego funkcjonowaniem mają wpływ na późniejsze poczynania, zachowanie i na całe życie jednostki. Dyskusja na temat kondycji współczesnej rodziny, zwłaszcza w kontekście przestępczości nieletnich, wymaga pokazania najczęstszych źródeł zagrożeń i problemów, które mogą występować w rodzinie i przyczyniać się do tego, że jej najmłodsi członkowie zaczynają popełniać przestępstwa. W artykule odwołuję się do przeprowadzonych przeze mnie w 2007 roku badań, których istotnym elementem były wywiady przeprowadzone z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego. Ich wyniki świadczą o tym, że codzienne funkcjonowanie badanych ma przeważnie jakiś związek z sytuacją rodzinną. Należy przy tym zaznaczyć, że w wielu przypadkach była ona przyczyną ich problemów z prawem i popełnienia przez nich przestępstwa. Taki wniosek skłania do refleksji na temat wagi i konieczności pracy na rzecz rodziny i wspierania jej w rozwiązywaniu pojawiających się trudności nie tylko po to, by pomóc jej w ich pokonaniu, ale też po to, by pomóc jej przezwyciężyć sytuacje kryzysowe i zapobiec popełnianiu przestępstw przez jej najmłodszych członków.
 
REFERENCJE (20)
1.
Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
2.
Bajkowski T., Źródła patologii w rodzinie, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
3.
Bożyczko Z., Przestępstwo i życie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław 1972.
 
4.
Dyczewski L., Rodzina – społeczeństwo – państwo, [w:] A. Kurzynowski (red.), Rodzina w okresie transformacji systemowej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 1995.
 
5.
Gierowski J. K., Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, Tom 3.
 
6.
Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2000.
 
7.
Jarosz M., Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
 
8.
Kawula S., Rodzinne konteksty polskiej polityki społecznej, [w:] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 
9.
Maciaszkowa J., O współżyciu w rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980.
 
10.
Mościskier A., Szelhaus S., Przestępczość młodzieży, [w:] A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 
11.
Olubiński A., Konflikty rodzice - dzieci. Dramat czy szansa? (Wzory i wzorce), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994.
 
12.
Plopa M., Stres w kontekście życia rodzinnego, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
13.
Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1985.
 
14.
Sakowicz T., Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
15.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 
16.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
17.
Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Zakład Narodowy. im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1984.
 
18.
Zaborowski Z., Problemy psychologii życia, Oficyna Wydawnicza „Profi”, Warszawa 1997.
 
19.
Ziemska M., Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 
20.
Żebrowski J., Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top